Husreglement for Humleparken Blok V

Formål Husreglementet ønsker at tilsikre, at samtlige beboerne i bebyggelsen Humleparken ved hensynsfuld adfærd medvirker til at skabe de bedst mulige boligvilkår for den enkelte.

Affald Affald skal være emballeret i lukkede affaldsposer når de lægges i containerne. Glas og flasker lægges i de opstillede glascontainere. Papir, aviser og reklamer skal lægges i aviscontaineren. Pap lægges i papcontaineren og ikke i affaldscontainerne. Alt andet affald henvises til genbrugspladsen på Bakkegårdsvej. Er der tvivlsspørgsmål kan yderligere information fås på kontoret Teglgårdsvej 531 A. Det kan ikke understreges nok hvor vigtigt der er at dette overholdes. Overfyldte containere tiltrækker rotter, ræve og andet skab.

Tæppebankning Tæppebankning skal finde sted på de dertil indrettede steder og må kun foregå i dagtimerne og ikke på søn- og helligdage

Leg Der må ikke leges i opgangene. Støjende leg og boldspil skal ophøre senest kl. 20.00

Cykler og barnevogne Cykler må ikke hensættes i opgangene, men skal hensættes i de respektive cykelrum/stativer.
Barnevogne må henstilles i opgangene under trappen.

Hunde Hunde skal altid føres i snor overalt indenfor Humleparkens område. Hunde må ikke forrette deres nødtørft nogen steder på Humleparkens arealer (tag en plastpose med, så I kan rydde op, hvis uheldet skulle ske).

Grilning Grilning må ikke finde sted på altaner og terrasser, af hensyn til blokkens øvrige beboere. Grilning på fællesarealer skal ske i en afstand på mindst 10 meter fra blokken

Knallerter Kørsel med knallerter må indenfor Humleparkens område kun foregå på veje, som må anvendes til kørsel med biler. Knallerter må ikke henstilles i cykelrum og kælder.

Musik og støj Musik af enhver slags samt støj må ikke være til gene for øvrige beboere.

Boremaskiner m.v. Hamren og brug af boremaskiner og lignende skal slutte senest kl. 19.00. I weekends samt helligdage må der kun hamres/bores mellem kl. 10.00 og kl. 15.00. Støjen skal i øvrigt begrænses mest muligt.

Parkering Parkeringspladsen er kun beregnet til indregistrerede personvogne og mindre varevogne (stationcars). Hverken campingvogne eller vogne over 3.500 kg egenvægt må henstilles på Humleparkens parkeringspladser.

Tøjtørring Tøjtørring må ikke finde sted på altaner eller terrasser på en måde, så tøjet er synligt udefra.

Kælder Der må ikke hensættes ting udenfor pulterrummene.

Altaner Altankasser må ikke hænge udvendigt, da de kan falde ned og volde skade. Afløbet på altanen skal renses med jævne mellemrum, da de ellers stopper til og kan forvolde vandskade.

Paraboler og antenner Der må ikke opsættes paraboler og antenner på altaner eller andre steder på bygningen.

Emhætter Det er forbudt at bruge emhætter med elektrisk udsugning tilsluttet ejendommens aftrækskanaler. Der skal benyttes emhætter med kulfilter.

Haver Haver skal indrettes efter nedenstående regler, som er godkendt på generalforsamlingen i Blokejerforeningen 12-11-2003.
Regler for indretning af haver:


Haver skal bringes i overensstemmelse med retningslinierne ved førstkommende ejerskifte, dog senest ved udgangen af 2005. Påtaleberettigede er ejerforeningens bestyrelse samt bestyrelsen i Blokejerforeningen.